Burgerbegroting

Vandaag de dag willen burgers meedenken en meebeslissen over wat er in hun wijk, in hun straat en aan hun huis gebeurt. De gemeente op haar beurt streeft naar minder inzet van budget en minder ambtenaren om allerlei zaken te organiseren. Zij wil de betrokkenheid van en de uitvoering door burgers zelf vergroten. Tijd dus voor nieuwe werkvormen waarbij gemeente en burgers samenwerken. Eén van die werkvormen is de burgerbegroting.

Burgerbegroting
Een burgerbegroting is een besluitvormend proces waarin burgers meedenken en onderhandelen over de verdeling van publieke geldbronnen. Een burgerbegroting ontstaat als de behoefte er is. De gemeente is niet langer leidend maar begeleidend en voorwaardenscheppend. Maar moet je dan wachten tot burgers zelf met iets komen zonder dat ze weten hoe het werkt?

4-stappenplan
Om tot een goed proces te komen zijn er 4 stappen die je als gemeente kunt doorlopen. Ik beschrijf ze hieronder kort. Als je belangstelling hebt voor het hele stappenplan inclusief alle do’s en don’ts, neem dan contact met mij op. Het 4-stappenplan laat zien hoe de burgerbegroting kan worden gebruikt. Binnen dit model is, naar bevind van zaken en afhankelijk van de betrokkenen, variatie mogelijk. Daadwerkelijke uitvoering van de burgerbegroting is heel situatieafhankelijk. De volgende stappen bevorderen een gestructureerde aanpak.

 

4-stappenplan

Stap 1: Introductie en inventarisatie

Allereerst is er enthousiasme vanuit de gemeente (of andere overheid) nodig en de wil om burgers toe te laten en te betrekken bij de besteding van publiek geld. Daarnaast moet ook het enthousiasme van mensen of groepen in de samenleving worden geïnventariseerd. Vervolgens wordt een inventarisatie gemaakt van diensten en producten die passen bij een bepaalde wijk of groep bewoners.

Stap 2: Delen en kiezen

Een logische volgende stap is dat een pilotproces wordt opgestart met een groep ambassadeurs. Dit kan een dorpsgroep of wijkcomité zijn die al samenwerkt met de gemeente. Deze groep krijgt een uitleg over wat een burgerbegroting is (of kan zijn) en wat de mogelijkheden zijn. Op basis van de beschikbare informatie worden er samen keuzes gemaakt: welke taken er zijn, welke thema’s worden behandeld en wie welke rol vervult.

Stap 3: Uitwerken en uitvoeren

Gemeente en burgers maken werkafspraken en sluiten een overeenkomst waarbij ook gezorgd wordt voor een financiële onderbouwing. Ook andere (juridische en financiële)  aandachtspunten kunnen worden vastgelegd in deze overeenkomst. Daarna kan een startdatum worden bepaald en worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

Stap 4: Monitoren en Bijsturen

Zoals in ieder goed proces, is er bij de burgerbegroting een goede voortgangscontrole noodzakelijk. Voortgangsgesprekken en uitvoeringsoverleg maken daar onderdeel van uit. Dit helpt ook om leerpunten vast te stellen en om ervaringen naar nieuwe initiatieven goed over te kunnen brengen. De pilotgroep zal maar wat graag anderen vertellen over leuke resultaten.

Ondersteuning bij de burgerbegroting

Zoekt u ook al enige tijd naar een goede manier om burgers te betrekken bij een vraagstuk? Wilt u meer weten over het 4-stappenplan en ervaringen uit de praktijk? Neem dan contact met mij op. Ik kan u helpen bij de introductie aan het bestuur, de procesbegeleiding en de coaching van wijkteams en gemeentelijke projectleiders.